Política de privadesa

Masculinitats diverses i perspectiva de gènere

En aquest Avís Legal s’estableixen els continguts referents a la utilització del present web, que queda a disposició dels usuaris d’Internet.

En compliment de l’article 10 de la Llei 32/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de L’ASSOCIACIÓ:

ASSOCIACIÓ EL TALLER: EINES AMB PRESPECTIVA DE GÈNERE

NIF G05343710

Barcelona. Carrer Jocs Florals, 12 Pl. Baixa.

D’ara endavant: L’ASSOCIACIÓ

Aquesta web es regeix únicament i exclusivament per les disposicions d’aquest advertiment legal. Per tot això, l’usuari haurà de llegir i acceptar sense reserves aquesta Advertència Legal a l’hora d’entrar a la web per a la navegació pels continguts existents.

OBJECTE.-La present web ha estat dissenyada per donar a conèixer els productes i serveis oferts per L’ASSOCIACIÓ als seus clients, donant l’oportunitat als usuaris d’Internet de conèixer, de forma clara i detallada els productes que L’ASSOCIACIÓ posa a disposició de els seus clients per a la realització de les activitats.

Els continguts facilitats en aquesta web han estat realitzats amb informació provinent de fonts internes de L’ASSOCIACIÓ, per la qual cosa respondrà pels continguts elaborats i posats a la disposició dels usuaris d’Internet.

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i la navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús que s’hi contenen. El mer accés no implica establir cap mena de relació comercial entre L’ASSOCIACIÓ i l’usuari.

UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB. En la utilització d’aquesta pàgina web, ja sigui de la informació continguda o dels serveis que es proposen, us atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions generals vigents en el moment a que vostè com a Usuari accedeixi a la pàgina web, de manera que si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir-se de fer ús de la web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, amb la moral, bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic, responent davant de L’ASSOCIACIÓ, o davant de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. L’ASSOCIACIÓ es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar-los.

La informació incorporada a la pàgina web ha estat elaborada en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació sobre L’ASSOCIACIÓ i els serveis que ofereix als usuaris. La companyia no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat, exactitud o exhaustivitat de la dita informació, de la mateixa manera que no respondrà en cap cas respecte a tercers pels eventuals errors que presenti la pàgina web.

L’ASSOCIACIÓ ofereix enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d’aquests enllaços al lloc web tenen una finalitat informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin al lloc web de destinació.

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc web de forma lliure i gratuïta. Tot i això, L’ASSOCIACIÓ es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de manera actualitzada i real.

L’usuari triarà el vostre propi identificador i contrasenya. Per a l’elecció de l’identificador, l’usuari no podrà optar per expressions, paraules o conjunts de lletres que puguin resultar insultants, injuriosos o contraris a la llei, a la moral i als bons costums. De la mateixa manera, tampoc no podrà utilitzar marques, rètols d’establiments, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges públics o coneguts sense la seva autorització. L’ASSOCIACIÓ assignarà l’identificador seleccionat per l’usuari, sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre usuari.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer-ne un ús diligent ia mantenir-ne en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la contrasenya per tercers, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement de L’ASSOCIACIÓ com més aviat millor.

L’usuari perdrà l’identificador seleccionat transcorreguts is mesos sense haver-ne fet ús per a qualsevol dels continguts de L’ASSOCIACIÓ, podent ser seleccionat per un nou Usuari.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits a la pàgina web pertanyen a L’ASSOCIACIÓ.

Així mateix, el contingut de la pàgina web que inclou, a títol merament enunciatiu i no exclusiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual · tual de L’ASSOCIACIÓ o de tercers que han cedit el seu ús a la companyia esmentada. El contingut està protegit per les lleis nacionals i els tractats internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual que siguin aplicables.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web estan legalment reservats i l’accés a la mateixa o la seva utilització, per part de l’usuari, no s’ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat del qual correspongui a L’ASSOCIACIÓ, oa tercers.

La reproducció total o parcial per qualsevol mitjà del contingut, marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe, inclosos a la pàgina web, així com la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació, o qualsevol altre ús que es vulgui donar-les, sense prèvia autorització expressa del corresponent titular, queda totalment prohibida i es perseguirà civil i, si escau, penalment, dacord amb les lleis nacionals i tractats internacionals aplicables.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’activitat de L’ASSOCIACIÓ es limita a recollir i incloure a la pàgina web informació relativa als seus serveis, així com rebre les sol·licituds de demanda prèvia d’informació respecte d’aquests.

Un cop l’usuari hagi mostrat el seu interès per algun dels serveis oferts a la pàgina web, haurà de completar la corresponent sol·licitud és obligació seva introduir dades exactes i verídiques, no responent L’ASSOCIACIÓ, en cap cas, com a conseqüència d’un eventual perjudici que es pogués irrogar, de la inexactitud o falsedat dels mateixos.

L’ASSOCIACIÓ no es responsabilitza del mal ús que vostè pugui fer d’aquest lloc web.

L’ASSOCIACIÓ no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de L’ASSOCIACIÓ, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi civil, s’entenen inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de L’ASSOCIACIÓ, com ara: errada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, manca d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que L’ASSOCIACIÓ hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, L’ASSOCIACIÓ no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. L’ASSOCIACIÓ tindrà dret, sense que hi hagi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del Lloc Web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

Quant a les informacions i continguts inclosos a la pàgina web o als que pogués tenir accés com a conseqüència dels links establerts en aquesta, L’ASSOCIACIÓ, no garanteix, de cap manera, ni l’accés en un moment determinat a aquestes informacions i continguts, ni la seva exactitud, ni la seva actualitat o actualització, ni la seva idoneïtat o utilitat per als fins de l’usuari, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts inclosos a la pàgina web o aquelles a què es tingui accés com a conseqüència dels links establerts a la pàgina web.

Igualment, L’ASSOCIACIÓ eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o altres elements lesius a la pàgina web, o pàgines web a les quals es pugui tenir accés a través dels links establerts a aquella que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

En relació amb els serveis actius per als quals sigui preceptiu el registre, L’ASSOCIACIÓ podrà extingir els comptes i eliminar els continguts i la informació dels usuaris per raons d’inactivitat o inutilització d’aquests. En concret, L’ASSOCIACIÓ podrà extingir els comptes i eliminar els arxius si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció sense haver accedit a l’esmentat contingut.

MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I TERMINACIÓ

L’ASSOCIACIÓ es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del lloc web, així com les condicions requerides per utilitzar la pàgina web.

Així mateix, L’ASSOCIACIÓ es reserva el dret a suspendre o posar fi, en qualsevol moment i sense avís previ, tot o part dels serveis oferts a la pàgina web.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les condicions d’accés i utilització del web es regeixen d’acord amb les disposicions de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com el que disposen altres normes estatals o autonòmiques annexes a l’àmbit normatiu o que tinguin com a finalitat la protecció de la salut, la seguretat pública, inclosa la salvaguarda de la defensa nacional, els interessos del consumidor, el règim tributari aplicable als serveis de la Societat de la Informació i la normativa reguladora de defensa de la competència.

Les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i/o compliment d’aquestes Condicions Generals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), L’ASSOCIACIÓ informa els usuaris del present lloc web que les dades personals facilitades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, la titularitat i responsabilitat de les quals correspon a L’ASSOCIACIÓ, essent la seva finalitat poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta remeses, així com poder informar i transmetre-li informació dels serveis oferts per L’ASSOCIACIÓ. Amb la remissió de les vostres dades, vostè. Presta el teu consentiment exprés per a L’ASSOCIACIÓ pugui dur a terme el tractament automatitzat.

Les vostres dades personals són tractades amb la màxima confidencialitat, havent adoptat L’ASSOCIACIÓ, com a responsable del fitxer, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat .

L’ASSOCIACIÓ procedeix a l’arxiu de les dades que els usuaris faciliten per fer una consulta o remetre una sol·licitud, algunes de les quals són necessàries per atendre-les adequadament. L’usuari és advertit, convenientment, de la necessitat de facilitar aquestes dades. Us informem que l’adreça de correu electrònic és utilitzada per donar resposta a la vostra consulta, així com poder transmetre-vos informació dels serveis oferts per L’ASSOCIACIÓ i informar de qualssevol altres canvis rellevants que es produeixin.

Els formularis de contacte que tenim disponibles al nostre lloc web són opcionals i tenen com a finalitat continuar en comunicació amb vostè, enviar missatges informatius que puguin ser rellevants per a vostè.

COOKIES. Al nostre lloc web tenim cookies que busquen oferir-vos una millor experiència de navegació, de qualitat d’informació i en general, millorar la vostra experiència d’usuari. Per això, les galetes eviten moltes vegades que hagi de tornar a emplenar algunes dades que ja ens has donat.

Les galetes no permeten identificar les persones de manera específica però permeten conèixer algunes dades generals com a tipus de dispositius, àrea geogràfica sense precisió de la ubicació de les persones.

Amb el seu consentiment, ens autoritza a utilitzar cookies per emmagatzemar o accedir a cookies al dispositiu; per mesurar el rendiment i eficàcia dels anuncis i del contingut que fem i amb els que interactua; per fer estudis sobre la manera com interactues amb el nostre lloc web; per desenvolupar i millorar els nostres productes, doncs ens interessa oferir-vos una mica d’alta qualitat; per garantir la seguretat, evitar fraus i depurar errors i, així, buscar que els sistemes i processos funcionin de manera correcta perquè vostè tingui una bona experiència al nostre lloc web.

Les vostres dades no són compartides amb tercers, ja que les cookies són utilitzades per a ús exclusiu de L’ASSOCIACIÓ.

Així mateix, us informem de la possibilitat que teniu d’exercir els ddrets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal de al correu electrònic info@el-taller.cat, acompanyant còpia de DNI.

Transformem opressions de gènere generant processos de canvi que promouen  relacions més sanes, justes i igualitàries

Newsletter

Deixa el teu email per rebre les darreres novetats d'El Taller.

This site is registered on wpml.org as a development site.